O nas

Splošno

Društvo za zaščito živali Ljubljana je neprofitna, nevladna, dobrodelna, prostovoljska organizacija. Od ustanovitve januarja 1999 si prizadevamo za izboljšanje stanja na področju varovanja živali. To skušamo doseči z ozaveščanjem, informiranjem in izobraževanjem, da bi tako dolgoročno preprečevali neodgovoren odnos do živali, hkrati pa skušamo pomagati čim več živalim, ki potrebujejo pomoč.

Društvo je vpisano v razvid prostovoljskih organizacij. Financira se iz prostovoljnih prispevkov, donacij, članarin, namenitve 1 % dohodnine in iz prihodkov od prodaje izdelkov.

Vodstvo društva

Društvo vodi upravni odbor društva, v katerem so vsi člani/-ice enakovredni pri odločanju. Sestavljajo ga (po abecednem vrstnem redu): Nina Bakovnik, Nataša Demirović, Maša Cerjak Kastelic, Pia Petrovčič.

Strokovno nadzorni odbor (po abecednem vrstnem redu): Nataša Lokar, Polona Samec.

Spremembe vodstva Društva za zaščito živali Ljubljana so bile sprejete na rednem občnem zboru, dne 22. februarja 2021.

Statut društva

Temeljni akt Društva za zaščito živali Ljubljana je bil sprejet dne 15. februarja 2017, njegove dopolnitve pa 25. februarja 2019, 22. marca 2022 in 4. julija. 2023.

Statut Društva za zaščito živali Ljubljana

Častno članstvo

Na občnem zboru, dne 26. 2. 2009, je bila za častno članico Društva za zaščito živali Ljubljana imenovana Polona Samec, vodja Zavetišča Horjul, zaradi izjemnih dosežkov in prizadevanj na področju varstva živali in njihove dobrobiti. Nekdaj izredno aktivna članica društva je svoje funkcije znotraj le-tega opravljala še dolgo časa tudi po tem, ko je že imela svoje zavetišče. Društvo s Polono Samec še vedno zelo tesno sodeluje, vedno je na voljo za nasvete, ideje in moralno podporo vsem, ki jo potrebujejo. Njene izkušnje so pomembne za samo delovanje društva, predvsem na področju aktivnega dela z živalmi in boja za njihovo dobrobit, zato si vsekakor zasluži naziv častnega člana Društva za zaščito živali Ljubljana.

Delovanje v javnem interesu

Leta 2002 smo pridobili tudi status društva, ki deluje v javnem interesu, obnovili pa smo ga decembra 2017. Ta status podeljuje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na podlagi 34. člena iz Zakona o zaščiti živali:

”Društvo, ki deluje na področju zaščite živali, mora za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, poleg splošnih pogojev po zakonu, ki ureja društva, izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:

  • društvo ima več kot 30 članov;
  • delovanje društva je v skladu s cilji tega zakona, kar izkaže s sprejetim statutom društva;
  • udeležba predpisanega deleža članstva na usposabljanju s področja vedenja in dobrobiti živali ter predpisov o zaščiti živali po programu, ki ga potrdi minister.

Dejavnosti v javnem interesu, ki jih opravljajo društva iz prejšnjega odstavka, so:

  • spodbujanje odgovornega lastništva živali;
  • svetovanje skrbnikom živali;
  • organiziranje usposabljanj na področju dobrobiti živali;
  • sodelovanje z zavetišči za zapuščene živali;
  • opozarjanje skrbnikov živali na nepravilnosti in nezakonitosti v zvezi z zaščito živali.”

Članstvo v svetu zavetišča

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali določa, da mora zavetišče imeti svet zavetišča, ki ga obvezno sestavlja tudi “predstavnik društva za zaščito živali, ki deluje na območju, kjer je zavetišče” (10. člen). Tako ima društvo predstavnika v svetu Zavetišča Horjul.