Krznarstvo v Evropi

1) Koliko držav članic Evropske unije je prepovedalo gojenje živali za krzno?

– Popolna prepoved proizvodnje: Avstrija, Belgija, Češka, Estonija, Francija, Irska, Italija, Hrvaška, Luksemburg, Nizozemska, Slovaška, Slovenija, Hrvaška.
– Strožji predpisi, ki so privedli do postopnega opuščanja proizvodnje krzna: Nemčija (vse vrste), Švedska (lisice in činčile).
– Strožji predpisi, ki prepovedujejo gradnjo novih krznarskih farm za kune in širitev obstoječih: Španija, Danska, Madžarska.
– Začasne prepovedi zaradi SARS-CoV-2: Danska.
– Države članice, ki razmišljajo o sprejetju zakonodaje o prepovedi reje krzna: Bolgarija, Latvija, Litva, Poljska, Španija.

2) Ali je katera od držav članic EU sprejela prepoved prodaje krzna?
Ne. Izrael je postal prva država na svetu, ki je leta 2021 prepovedala prodajo krzna. Poleg tega vse več ameriških mest in zveznih držav sprejema zakonodajo o prepovedi prodaje krzna. Los Angeles, San Francisco, Berkeley in Zahodni Hollywood so prepovedali prodajo krzna, s čimer so utrli pot Kaliforniji, ki je leta 2019 postala prva država. Mesta v Massachusettsu, Michiganu in na Floridi so medtem sprejela podobno zakonodajo.

Vir: Pixabay

3) Ali je vzreja za krzno tipična za majhna in družinska podjetja? Ali bi prepoved gojenja za krzno vplivala na kmete in njihova podjetja?
Trenutno tako kot v drugih kmetijskih dejavnostih obstajajo majhne in velike krznarske kmetije, ki jih vodijo družine ali večja skupina ljudi. V različnih sektorjih in iz različnih razlogov se podjetja nenehno ukinjajo in ustanavljajo, kar vpliva na zaposlene. Za obravnavanje takšnih vplivov je pomembno, da se upoštevajo podporni ukrepi. V več evropskih državah je bilo prepovedano gojenje krzna, pri čemer so bili izvedeni različni podporni ukrepi, kot so na primer ekonomska nadomestila, podpora za prehod na nova podjetja in/ali obdobja postopnega opuščanja dejavnosti.

4) Katere vrste živali se v EU še vedno gojijo in ubijajo za krzno?
Večinoma kune, lisice, činčile in rakuni. Kune so glavna vrsta, ki se v EU goji in ubije za krzno.

5) Ali je v EU še veliko krznarskih farm?
Po podatkih agencije EFSA se v EU za proizvodnjo krzna gojijo predvsem ameriške kune. Od 2900 farm, ki so bile leta 2019 prisotne v EU in so letno proizvedle približno 27 milijonov kožuhov kun, se je od decembra 2020 po epidemiji SARS-CoV-2 število farm v Evropi zmanjšalo na 759 , večinoma na Finskem, Poljskem, v Litvi in Grčiji. Danska in Nizozemska sta kot največji proizvajalki krzna zaprli skoraj vse farme. Zaradi izbruhov SARS-CoV-2 bo več držav v naslednjih letih prepovedalo gojenje za krzno.

Nekaj številk iz nekaterih držav članic:
– Na Švedskem je ostalo 27 farm za proizvodnjo kožuhov kun (organi navajajo 28, vendar je po poročilu ena farma prenehala delovati).
– V Španiji je ostalo 27 farm, od tega 25 v regiji Galicija.
– Na Finskem je 762 farm za proizvodnjo krzna (kune, lisice in rakuni).
– V Bolgariji je ostala ena farma za kune s 128 576 živalmi.
– Na Poljskem je 666 farm, od tega 426 farm za kune, lisice in/ali rakune.
– Na Danskem je na seznamu 15 farm, ki gojijo kune in so v stanju hibernacije (brez živali, čakajo, da se konec leta 22 izteče začasna prepoved). Za nadomestilo je zaprosilo 1243 farm.
– Farme obstajajo tudi v Grčiji in nekaterih drugih državah članicah, vendar uradnih številk še nimamo.

Vir: Pixabay

6) Zakaj strožja pravila ne zadostujejo za zagotovitev dobrega počutja prostoživečih živali, ki se gojijo in ubijajo za krzno?
Velika večina živali, ki se gojijo za proizvodnjo krzna, so v bistvu še vedno divje živali in niso primerne za intenzivno rejo v zaprtih kletkah. Ker so skoraj vse kožuharske živali na kmetijah v bistvu divje živali (kune, lisice in rakuni), niso udomačene na enak način kot druge gojene vrste, kot so govedo, prašiči, ovce in perutnina. Nasprotno so živali, ki se uporabljajo v krznarski industriji, prostoživeče mesojede plenilke in so bile podvržene le zelo omejenemu selektivnemu postopku vzreje, ki je bil usmerjen predvsem na značilnosti njihovega krzna. Kune, glavne vrste, ki se gojijo za krzno v EU, so samotarske živali.

Čeprav teoretično lahko vzrejamo kune in srebrne lisice s številnimi značilnostmi, ki so značilne za udomačene živali, se to na krznarskih farmah ne dogaja v zadostni meri. Lastnosti, povezane s selektivno vzrejo, negativno vplivajo na kakovost krzna. Na krznarskih farmah je poudarek na lastnostih, povezanih z barvo in kakovostjo kožuha, velikostjo telesa in velikostjo mladičev, vedenjskim lastnostim pa se posveča le malo pozornosti.

Dobrobit živali, ki se gojijo za krzno, je v sedanjih sistemih reje resno ogrožena. Biološko delovanje kun in lisic, ki se gojijo za krzno, je oslabljeno, kar kažejo stopnje stereotipnega (nenormalno ponavljajočega se) vedenja in ponavljajoče se poškodbe, kot so na primer samopoškodbe.

Glede na naravo živali in okolje, v katerem se zadržujejo, preprosto ni standardov dobrega počutja ali nadzornih režimov, ki bi preprečevali omenjeno problematiko.

7) Tudi če živali, ki se gojijo in ubijajo za krzno, niso divje, zakaj ta praksa vseeno ni sprejemljiva?
V nekaterih državah članicah se za namene krzna redijo in ubijajo tudi nekatere udomačene vrste, kot so na primer činčile. Vendar je reja činčil v intenzivnih baterijskih kletkah povezana tudi s hudimi težavami, ki se tičejo počutja živali. Poleg tega je namen zadrževanja živali v majhnih kletkah in njihovega ubijanja izključno ali predvsem zaradi vrednosti njihovega krzna postal nesprejemljiv in ga ni več mogoče legitimirati.

Etični vidiki zadrževanja in usmrtitve živali, divjih ali udomačenih, izključno zaradi krzna so bili poudarjeni na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo 28. junija 2021, ko sta Nizozemska in Avstrija ob podpori Belgije, Nemčije, Luksemburga in Slovaške predstavili izjavo o gojenju za krzno. To pobudo je podprlo še šest držav članic (Francija, Italija, Bolgarija, Irska, Poljska in Slovenija), ki so Evropsko komisijo pozvale, naj preuči možnost prepovedi reje za krzno na ravni EU na podlagi dobrega počutja živali, veterinarsko-zdravstvenih in etičnih vidikov.

8) Katere metode usmrtitve se uporabljajo na farmah za proizvodnjo krzna v EU?
– Kune običajno usmrtijo s plinom z ogljikovim dioksidom (CO2) ali ogljikovim monoksidom (CO).
– Lisice in rakune navadno usmrtijo z električnim tokom skozi usta in anus.
– Činčile pogosto usmrtijo z vbrizganjem kloralhidrata ali zlomom vratu.

9) Ali je krzno ujetih živali znotraj področja kampanje Evropa brez krzna?
Ne. Čeprav ima proizvodnja krznenih izdelkov, pridobljenih iz gojenih in ujetih živali, več skupnih etičnih problemov, jih urejajo različne pravne poti. Gojene živali so zajete v splošni direktivi o kmetovanju (Direktiva Sveta 98/58/ES), ki je trenutno v pregledu. Uredba Sveta (EGS) št. 3254/91 o lovu s pastmi prepoveduje uporabo pasti za lovljenje v Evropski uniji ter vnos kožuhov in izdelanih izdelkov nekaterih prostoživečih živalskih vrst v EU iz držav, ki jih lovijo s pastmi za lovljenje ali z metodami lova s pastmi, ki ne izpolnjujejo mednarodnih standardov humanega lova s pastmi. Vendar pa so druge metode lova s pastmi, ki niso pasti za lovljenje v lego, še vedno dovoljene.

10) Kaj se zgodi z živalmi, če pride do prepovedi vzreje za krzno?
Preostale kmetije bodo v skladu z novim pravnim okvirom postopoma prenehale s proizvodnjo, kar bi pomenilo usmrtitev, prodajo ali zamenjavo preostalih živali in prodajo zadnjih kožuhov.

11) Če bo v EU prepovedana vzreja za krzno, ali ne bi to vodilo le v krepitev krznarske industrije zunaj EU, na primer na Kitajskem?
Prepoved trgovine s krznom v EU bi bil prvi korak, EU pa bi postala svetovni zgled. Kitajska je najpomembnejša svetovna proizvajalka krzna, vendar se njihova proizvodnja že več let vztrajno zmanjšuje. Z vidika dobrega počutja živali ni pomembno, ali je žival vzrejena za krzno na Kitajskem ali v Evropi. Intenzivna reja krznenih vrst v kletkah z žičnato mrežo je podobna po vsem svetu in povsod povzroča enake težave živalim.

Evropska prepoved prodaje izdelkov iz gojenega krzna bi imela neposredne posledice za kitajsko krznarsko industrijo, saj je tudi Evropa pomemben izvozni trg za kitajske krznene izdelke.

Vir besedila: Eurogroup for Animals

Podpišite peticijo Za Evropo brez krzna.